Skip to main content

Samenwerking met de Baptisten Gemeente Brunssum

Gepubliceerd op: 02 januari 2024
Kerkgebouw Baptisten Gemeente Brunssum

Al een geruime tijd zijn wij als kerk bezig met het onderwerp samenwerken. In 2022 hebben de leden in een gemeentevergadering het verlangen uitgesproken naar een intensievere samenwerking met ons omringende geloofsgemeenschappen.

Op zoek naar vergaande samenwerking

Daarbij is ook aangegeven deze samenwerking te zoeken op verschillende deelgebieden te weten: Jeugdwerk/Catechese, gezamenlijke kerkdiensten, diaconaat, missionair samenwerken en gezamenlijke Bijbelstudie.

Baptistengemeente Brunssum

Om het verlangen vorm te geven is er sindsdien contact gezocht met de omliggende kerken en dat resulteerde in 2023 tot besprekingen met de Baptistengemeente van Brunssum. Tijdens deze besprekingen is ook de wens uitgesproken om te bezien of we concreter met elkaar de samenwerking kunnen vormgeven waarbij onder andere de focus zou moeten gelegd op gezamenlijk jeugdwerk, vaker kerkdiensten met elkaar houden en het formeren van gezamenlijke gespreksgroepen. Daarbij zijn ook concrete actiepunten voorgelegd.

Jeugdwerk

Middels een werkgroep is met elkaar doorgesproken over het jeugdwerk, één van deze actiepunten. Er is geïnventariseerd welke activiteiten voor jongeren er op dit moment zijn. De uitkomst van beide gemeenten is naast elkaar gelegd en er is gekeken waar dit overlapt en aanvult. De conclusie werd getrokken dat met het oog op de kleine jeugdvereniging en de catechisatiegroepen er behoefte is om concreet te bezien hoe verdere samenwerking op deze gebieden praktisch vorm kan krijgen. Op het moment van schrijven is er nog niets concreets, maar het streven is om in het eerste kwartaal van 2024 dit uitgewerkt te hebben en in de praktijk te gaan brengen.

Concrete stappen

Als gemeente zijn wij verheugd dat er nu concrete stappen in de voortgang van de samenwerking worden genomen.
Op 11 november 2023 is in een bijlage van het Nederlands Dagblad een artikel verschenen over onze samenwerking met de baptisten.